Information om behandling av personuppgifter
Företaget värnar om skyddet av personuppgifter som du lämnar vidare till oss. Det är viktigt för dig att veta att vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller oss ansvarsfullt, öppet och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Du har rätt att begära information om registrerade personuppgifter, deras rättelse eller radering, om de beviljas på grundval av ditt samtycke. Om automatiserad behandling sker har du rätt till dataportabilitet och att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på det beslutet. Vid eventuella frågor och önskemål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen på adressen till företagets huvudkontor.
Säkerhet för dina personuppgifter
Företaget tar hand om säkerheten för de personuppgifter du lämnar vidare till oss. Ingen obehörig person har tillgång till dina personuppgifter som vi har erhållit från dig, och vi överför dem inte till andra enheter för vidare behandling utan ditt samtycke, såvida det inte krävs enligt lag eller i fallet med skydd av våra rättsliga intressen.
Rätt till information
Du har rätt att be Bolaget om information om vilka personuppgifter och i vilken utsträckning och i vilket syfte vi behandlar om dig. Vi kommer att förse dig med denna information kostnadsfritt inom senast 30 dagar och i exceptionella situationer senast inom 90 dagar. Vi kommer att informera dig i tid om förlängning av tidsfristen i undantagsfall. Om du begär att få dela informationen vi har om dig måste vi först verifiera att du verkligen är den person som informationen tillhör. Så vänligen ange tillräckligt med identifiering av din person i din ansökan. Vid behov har vi rätt att begära ytterligare information för din identifiering innan vi förser dig med de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det är vår rätt att rimligen avslå förfrågningar om information som är orimliga eller oproportionerligt upprepade, eller kräver oproportionerligt stora ansträngningar för att få dem eller skulle vara svåra att få tag på (vanligtvis från säkerhetskopior, arkiv etc.).
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Baserat på din begäran kan dessa uppgifter överföras till en annan administratör.
Uppdatering av uppgifter, rätt till rättelse
Eftersom personuppgifter kan ändras över tid (till exempel byte av efternamn) skulle vi vara glada om du informerar oss om att det har skett en förändring, så att vi har dina personuppgifter uppdaterade och undviker eventuella misstag. Inlämnande av information om ändring av uppgifter är absolut nödvändigt för att vi ska kunna utföra vår verksamhet som administratör på ett korrekt sätt. Relaterat till detta är din rätt att rätta de personuppgifter vi registrerar om dig. Om du upptäcker att våra uppgifter inte längre är uppdaterade har du rätt att begära rättelse. Du kan kontrollera eller ändra dina uppgifter efter att ha loggat in på denna webbplats. Om du är osäker, kontakta oss gärna via kontaktformuläret.
Invändningar
Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning i Tjeckien och Europeiska unionen, har du rätt att göra en invändning och vi kommer därefter att kontrollera legitimiteten av din begäran. Vid invändningstillfället kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas tills det har verifierats om invändningen är befogad. Vi informerar dig om att du även har rätt att invända mot de personuppgifter vi behandlar om dig till relevant tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter på adressen: Kontoret för skydd av personuppgifter, Plk. Sochora 27 170 00 Prag 7.
Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna som registrerats på detta sätt inte är korrekta, eller att vi behandlar dem olagligt, och om du anser att vi inte längre behöver dessa uppgifter för behandlingens syfte.
Rätt till radering
Om du någon gång har gett oss samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla det och vi är skyldiga att radera de uppgifter som vi behandlar enbart på grundval av ditt samtycke. Rätten till radering gäller inte uppgifter som behandlas inom ramen för skyldigheten att fullgöra avtalet, juridiska skäl eller berättigade intressen.
Vart kan man vända sig?
Du kan även kontakta oss med dina frågor om skydd av personuppgifter via kontaktformuläret, eller på den kontaktadress som anges i företagets kontakter.
Kontaktformulär
Om du kontaktar oss via ett webbformulär lagrar vi en del grundläggande information. Det är om:
Namn
E-mailadress
Tid för mottagande
IP adress
Vi behöver ovanstående uppgifter för att kontakta dig tillbaka och för att dokumentera meddelandets ursprung i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.
Hemsida
Om du besöker och surfar på vår webbplats behandlar vi följande loggfiler och lagrar dem på våra servrar. Informationen vi lagrar inkluderar:
Din IP adress
Tidpunkten för ditt besök
Öppnade sidor på vår hemsida
HTTP svarskod
Identifiering av din webbläsare
Information om konverteringar (fylla i ett formulär, beställa, klicka på ett e-postmeddelande, ringa)
Vi behandlar endast denna information i syfte att skydda vårt rättsliga skydd och för att mäta webbplatsens prestanda under maximalt 10 år.