Projektledning, kalkyl och tidplanering

KONTAKT OCH LÄNKAR

Projektledning, kalkyl och tidplanering

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

INTE BARA DATA OCH PRISKONTROLL

Detta är en mycket bred portfölj av tjänster som vi kan erbjuda dig. Vi har systemdatatjänster tillgängliga under hela bygget för att minska vanliga användarfel och dubbelarbete. Inom mjukvaran följer vi tillämpliga riktlinjer och föreskrifter, sätter upp roller och rättigheter för projektdeltagarna och kompletterar nödvändiga uppgifter enligt Arbetskontraktet. Vi garanterar enkel datahantering för användare och intuitiv dokumenthantering, kontinuerlig uppdatering och kontroll. I slutändan behandlar vi offlinedata för inlämning till kunden.

I alla skeden av projektplaneringen kan vi utarbeta prisexpertis och åsikter enligt giltiga prisdatabaser (prissättningsstandarder, sammanlagda prislistor för DÚR/DSP-artiklar, OTSKP, etc.).

I samband med skadehantering och entreprenörsanspråk fastställer vi den berättigade parten och storleken på ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser. Vi analyserar tidsplanen och orsakerna till förseningar, inklusive fastställande av entreprenörens ansvar och andra åtgärder. Vi är också förberedda på förändringar som är en integrerad del av alla projekt genom att upprätta förändringsblad. Vi kontrollerar efterlevnaden av processprocedurerna förknippade med individuella scheman och byggfaser.

KONTAKT

TEKNISK ASSISTANS

ÖVERVAKNING

ÖVERVAKNING

Vi kvalitetskontrollerar ritningar i förfrågningsunderlag enligt tekniska kvalitetskrav på byggnader och standarder innan anbudet på entreprenören offentliggörs. Vi granskar även arbetslistorna. Vi övervakar fullständigheten och riktigheten av uppgifterna, deras överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling nr 134/2019 Coll., samt införandet av byggobjekt i rätt kod, även när det gäller speciella föremål som inte ingår i Branch Classification of Building Structures and Road Construction Works(OTSKP) eller ÚRS, etc. Vi tillhandahåller även kontrollaktiviteter för överensstämmelse med måttenheter, dubbelarbete eller till exempel lagligt slutförande av budgetförslag. Därefter utfärdas en lägesrapport för att informera kunden om eventuella upptäckta brister. Efter korrigering genomförs en besiktning och en ‘Besiktningsrapport’ upprättas som bekräftar att mängdförteckningen är korrekt inlämnad.

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG