Hållbarhetstjänster

KONTAKT OCH LÄNKAR

Miljötjänster

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

VATTEN, VEGETATION, MIGRATION, AVFALL, BULLER

Planerade investeringsprojekt – konstruktioner, anläggningar eller annan verksamhet med direkt och indirekt påverkan på miljön måste klara miljökonsekvensbedömningen (MKB) enligt gällande lagstiftning.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av MKB-processen för investeringsprojekt. Vi tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster, inklusive rådgivning och konsulttjänster.

Vi utarbetar spridningsstudier och bullerstudier som krävs under MKB-processen – det är ett av de dokument som används för att utvärdera projektets inverkan på luftkvalitet och folkhälsa.

Spridningsstudierna används också som underlag för att utfärda ett bindande utlåtande och tillstånd att driva källan enligt luftskyddslagen. I detta fall är spridningsstudien förberedd för de specifikt listade stationära källorna till luftföroreningar och även för byggandet av utvalda vägar och parkeringsplatser.

Vi tillhandahåller modellering och visualisering av bullers utbredning – akustiska studier – inklusive design av bullerskyddslösningar.

Vi upprättar expertutlåtanden för de särskilt uppräknade källorna som anges i bilagan till luftskyddslagen som underlag för att avge ett bindande utlåtande och tillstånd att använda källan.

För att utvärdera projektets miljöpåverkan tillhandahåller vi undersökningar av biologisk mångfald inriktade på olika grupper av växter och djur, inklusive förslag på bevarandeåtgärder och diskussioner med naturskyddsmyndigheter. Vid behov av avverkning vid beredning av enskilda projekt tillhandahåller vi dessutom en dendrologisk kartläggning, som bedömer hälsotillstånd, parametrar och andra egenskaper hos de avverkade träden, inklusive beräkning av ekologisk skada.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom företagsekologi, främst genom att tillhandahålla tjänster av en extern företagsekolog, samt rådgivnings- och konsulttjänster inom detta område eller utarbetande av deldokumentation och dess förhandling med relevant statsförvaltning.

Vi kan behandla rapporteringsskyldigheten inom avfallshantering, drift av luftföroreningskällor och vattenhantering (ISPOP-rapportering). Vi kommer även att hantera relaterad dokumentation som driftregler, beredskapsplaner, riskbedömning av ekologiska skador, regler för hantering av farliga kemikalier, ADR, register över kontinuerlig avfallshantering, farligt avfallsidentifikationsblad…

Vi kommer också att förbereda en ansökan om ett integrerat tillstånd som krävs för anläggningar som anges i bilagan till lagen om integrerat förebyggande (t.ex. stora kemiska, jordbruks-, metallurgiska och livsmedelsförädlingsanläggningar).

#valbek #ecofriendly

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG