Byggplatsuppföjning

KONTAKT OCH LÄNKAR

Byggplatsuppföjning

KONTAKT A SOC. SÍTĚ

KONTROLL OCH SAMORDNING

Vi erbjuder våra konsulttjänster inom området transportinfrastruktur, markteknik och vattenförvaltningsstrukturer, från projektberedning till själva byggnadsgodkännandet.

Vi har alla nödvändiga kvalifikationer och behörigheter för att kontrollera kvaliteten på arbetet på byggarbetsplatser. Vi kontrollerar kontinuerligt kvaliteten på de använda materialen, efterlevnaden av förfrågningsunderlaget och avtalsvillkor, tidsfrister för byggarbetena, korrekthet och fullständighet av prisunderlag och fakturor etc. Vi arrangerar besiktningsdagar och besök. Vi övervakar åtgärdande av defekter. Vi gör regelbundna månadsrapporter där vi jämför planerade och faktiska byggkostnader m.m.

Vi hanterar även korrigerande åtgärder och eventuella brister i projektunderlaget. Vi samordnar all verksamhet som rör de byggförhållanden som anges i Arbetskontraktet. Vi för register och arkivdokumentation och tar foto- och videodokumentation löpande. Vi tillhandahåller utförandet av konstruktionen (bygglov, tidig användning, testdrift). Vi hanterar även arbetsmiljösamordnarens aktiviteter under byggskedet.

KONTAKT

Färdigställda projekt

VÅRA KONSTRUKTIONER

ARBETSMILJÖ, BASP OCH BASU

Vårt arbete utgår från en säkerhetsplan som följer de lagbestämmelser som gäller för bygget. Vi bekräftar att all personal på platsen har fått den inledande utbildningen, att riskerna har kommunicerats och att åtgärder har vidtagits för att eliminera dem. För att förbereda, skicka in, ändra och uppdatera måste webbplatsens hälso- och säkerhetsplan vara känd av alla och vi måste säkerställa efterlevnad och påpeka eventuella brister.

RELATERADE OMRÅDEN

BLI EN DEL AV VALBEK

VILL NI VETA MER?

BESÖK VÅR VALBEK-BLOGG